۱ – علامت = را با علامت == اشتباه نگیرید برای نشان دادن برابری بین دو حرف a و b استفاده از دستور زیر به نظر مناسب می‌رسد در کدنویسی‌های پر حجم، این عبارت می‌تواند خطاهایی را ایجادکند. در زبان c و
Read More